Начало
 

Здравейте, приятели на Чифлик. През декември 2010г. беше основано Сдружение с нестопанска цел " Бъдеще за Чифлик" с основни цели:

Подпомага взаимодействието между структурите на гражданското общество, местните организации и сходни организации в страната и чужбина с цел обмен на програми, идеи и добри практики за транснационално , регионални и социално сближаване;

Подпомага местното икономическо развитие на общини и кметства в сферата на диверсификацията на икономиката на районите, регионалното развитие и внедряването на нови технологии;

Подпомага дейности в сферата на селското стопанство;

Подпомага дейности в сферата на екологията (опазване и защита на околната и природната среда, биоразнообразието, опустиняването на земите, климата, водите и други.);

Подпомага дейности в сферата на туризма и внедряване на специализирани видове туризъм;

Подпомага професионалната квалификация и преквалификация в различни сфери на икономиката с цел повишаване конкурентноспособността на човешките ресурси;

Работи за запазване и съхранение на местните бит и традиции;

Целта на сдружението е социално - икономическо и културно развитие на село Чифлик;

Представлява и остоява интересите на обществото пред централната и местната власт и взема отношение по нормативната уредба във връзка с интересите на село Чифлик;

Подпомага дейността на отговорните национални структури при разришаване на кризисни ситуации (природни бедствия, пожари, аварии, терористични актове и др.);

Издига и подкрепя кандидат за кмет (кметски наместник) на село Чифлик;